Pridaj sa k nám do predajne. Máš nos na dobré veci a srdce na správnom mieste?Pridaj sa k nám a vytvárajme spolu ekologické zajtrajšky. Viac info tu

Aby sa tvoj košík nestratil,
prihlás sa do svojho účtu. Prihlás sa

Podmienky používania | Reklamačný poriadok

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

Prevádzkovateľom internetového obchodu (ďalej len „e-shop” alebo „internetový obchod”) umiestneného na internetovej doméne www.nosene.sk (ďalej len „internetová doména”) je:

NOSENE, s. r. o.

Sídlo: Stromová 54, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

Zápis: v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 111075/B

IČO: 50 291 203

DIČ: 2120277896

IČ DPH: SK2120277896

tel: +421 918 562 327

e-mail: ahoj@nosene.sk

orgány dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 820 07 Bratislava

(ďalej len „spoločnosť NOSENE“)

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Predávajúcim je spoločnosť NOSENE, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom internetového obchodu predáva Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

Prevádzkovateľom internetového obchodu (ďalej len „e-shop” alebo „internetový obchod”) umiestneného na internetovej doméne www.nosene.sk (ďalej len „internetová doména”) je:

NOSENE, s. r. o.

Sídlo: Stromová 54, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 111075/B

IČO: 50 291 203

DIČ: 2120277896

IČ DPH: SK2120277896

tel: +421 918 562 327

e-mail: ahoj@nosene.sk

orgány dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 820 07 Bratislava

(ďalej len „spoločnosť NOSENE“)

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
  • Predávajúcim je spoločnosť NOSENE, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom internetového obchodu predáva tovar a služby.
  • Zákazníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu.
  • Tovarom sa rozumie tovar alebo služby vrátane vstupeniek na kurzy a podujatia, ktoré je možné zakúpiť v internetovom obchode.
 2. OBJEDNÁVKA TOVARU A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
  • Tovar môže zákazník objednávať u predávajúceho prostredníctvom e-shopu prevádzkovaného na internetovej doméne.
  • Objednávku zákazník ukončí stlačením tlačidla „Objednať s povinnosťou platby”. Pred odoslaním má zákazník k dispozícii odkaz na tieto VOP, pričom pri odoslaní objednávky potvrdí oboznámenie sa a súhlas s týmito VOP.
  • Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa mal možnosť oboznámiť aj o:
   • vlastnostiach tovaru;
   • celkovej cene, ktorú je povinný predávajúcemu uhradiť.
  • Po odoslaní objednávky sa táto zaregistruje v systéme e-shopu a súčasne predávajúci zašle na e-mailovú adresu zákazníka:
 3. potvrdenie objednávky s informáciami o objednanom tovare (potvrdenie obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a náklady doručenia (poštovné), spôsob platby, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie ;
 4. odkaz na formulár na uplatnenie práva zákazníka na odstúpenie od zmluvy;
 5. znenie VOP, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia objednávky zákazníkom;
 6. odkaz na reklamačný poriadok predávajúceho.
  • Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí objednávky sa kúpna zmluva považuje za uzavretú.
  • Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky a zákazník sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu.
 7. CENY
  • Predávajúci je platiteľ DPH.
  • Všetky ceny tovarov v objednávke aj v e-shope sú uvedené vrátane DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom. Cena však nezahŕňa cenu dodania tovaru.
  • Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v e-shope alebo do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch v internetovom obchode, individuálne zľavy pre zákazníka alebo iné zľavy nie sú vzájomne kombinovateľné.
 8. PLATBY
  • Platiť za tovar môže zákazník nasledovne:
   • prevodným príkazom cez platobnú bránu zo svojho účtu na účet predávajúceho na základe vystavenej faktúry,
   • v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere tovaru v priestoroch predávajúceho,

Za úhradu ceny si predávajúci neúčtuje poplatok. Predávajúci upozorňuje zákazníka, že subjekt, u ktorého je úhrada ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (bankové poplatky za prevod a pod.).

Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny na bankový účet predávajúceho alebo moment potvrdenia sprostredkovateľa platby o jej realizácii alebo moment prijatia platby v hotovosti v prevádzke.

 • Platba je možná iba v mene EUR.
 1. DODACIE PODMIENKY
  • Tovar bude pripravený na prevzatie ihneď po informovaní e-mailom, spravidla do 24 hodín, alebo v termíne stanovenom v informačnom e- maile.
 2. DORUČENIE TOVARU
  • Zákazník si môže prevziať tovar nasledovne:
   • osobne v prevádzke predávajúceho na adrese Obchodná 48, 811 06 Bratislava;
   • prostredníctvom kuriérskej spoločnosti UPS (doručenie na zadanú adresu, poplatok v rámci Slovenskej republiky vo výške 3,50€, v prípade zaslania do Českej republiky vo výške 6,50€ )
  • Zákazník je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru zákazník písomne potvrdí v dodacom liste, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Spolu s tovarom obdrží zákazník účtovný doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list.
  • Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme a tovar sa vráti späť, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.
  • Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (Slovenská pošta, kuriér) alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny. Prevzatím tovaru prechádza na zákazníka rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.
  • Pri prevzatí zásielky je zákazník povinný skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať.
 3. POUČENIE O PRÁVE ZÁKAZNÍKA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY
  • Zákazník je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa:
   • uzavretia zmluvy, v prípade zmluvy o službách alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči;
   • kedy zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru;
   • kedy zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, ak sa tovary objednané v jednej objednávke dodávajú oddelene;
   • kedy zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo kus, ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov;
   • kedy zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme prvý dodaný tovar ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia.
  • Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zákazník informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu predávajúceho uvedené vyššie. Na tento účel môže zákazník použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu bol zaslaný spolu s potvrdením objednávky a ktorý je aj prílohou týchto VOP. Zákazník môže vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zákazník zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
  • Po odstúpení od zmluvy budú zákazníkovi vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä cena vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak zákazník zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý má v ponuke predávajúci. Platby budú zákazníkovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký zákazník použil pri platbe, ak zákazník výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
  • Platba za tovar bude zákazníkovi uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Zákazník zašle tovar späť alebo ho prinesie na adresu predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak je tovar odoslaný späť pred uplynutím 14- dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník. Zákazník zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Náklady spojené s vrátením tovaru na prevádzku znáša zákazník.
 • Ak zákazník požiadal o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, má povinnosť uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy predávajúcemu oznámil rozhodnutie odstúpiť od zmluvy.
 • Z možnosti odstúpenia od zmluvy pri dodaní tovaru alebo poskytnutí služby sú vylúčené položky podľa tohto zoznamu:
  • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a vyhlásením, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a súčasne mu bolo doručené potvrdenie o poskytnutí tohto súhlasu, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;
  • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
  • poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote (toto zahŕňa predovšetkým vstupenky na kurz, event alebo inú akciu).
  • V prípade zakúpenia vstupeniek na kurzy alebo iného podujatia, je predávajúci povinný informovať zákazníka bezodkladne o   zrušení kurzu alebo iného podujatia na profile na sociálnej sieti Facebook (facebook.com/NoseneSecondhand) alebo na internetovej stránke www.nosene.sk, prípadne emailom alebo telefonicky, ak je takýto kontakt na zákazníka dostupný. Zákazník má právo uplatniť zaplatené peniaze na inom kurze alebo inom podujatí, ktoré mu NOSENE ponúkne, prípadne má právo na vrátenie plnej sumy, ktorú zákazník uhradil.

 • OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  • Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru sú nevyhnutné k spracovaniu objednávky, platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a zákazníkom a splneniu všetkých povinností vyplývajúcich zo zmluvy medzi predávajúcim a zákazníkom. K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky zákazníkom alebo registrácii údajov zákazníka na stránke predajcu – nosene.sk alebo prostredníctvom profilu na sociálnej sieti Facebook (www.facebook.com/NoseneSecondhand), a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formulári.

V prípade registrácie sú tieto údaje uchovávané v chránenej databáze na serveri, aby sa nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve zákazníka. Tieto údaje spracováva predávajúci len pre účely vybavenia objednávky. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môže zákazník kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať prostredníctvom svojho konta na webovej stránke www.nosene.sk. V prípade, že si zákazník chce zrušiť svoju registráciu, môže tak urobiť e-mailom. Konto zákazníka tak bude do 10 dní od doručenia odvolania súhlasu deeaktívnené a údaje budú vymazané.

 • Kedykoľvek po prihlásení sa na stránke www.nosene.sk, si zákazník môže svoje osobné údaje skontrolovať a v prípade potreby zmeniť prostredníctvom svojho konta na webovej stránke www.nosene.sk.

Osobné údaje zákazníka predávajúci nezverejňuje, nesprístupňuje a neposkytuje žiadnym iným subjektom, s výnimkou subjektov, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre vybavenie objednávky. Sú to najmä banky (meno a priezvisko), doručovateľské služby (adresa na dodanie) a Slovenská pošta, a.s. (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie konkrétnej objednávky a splnenie záväzku predávajúceho z kúpnej zmluvy. Databázu osobných údajov predávajúci dôkladne zabezpečuje pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

 • Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania registrácie zákazníka na stránkach internetového obchodu. Na účely fakturácie, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu, na účely vybavenia podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je predávajúci oprávnený viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku kúpnej zmluvy.
 • Zákazník môže u predávajúceho písomne uplatniť všetky svoje práva dotknutej osoby podľa príslušných ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákazník má tiež právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.
 1. OSTATNÉ USTANOVENIA
  • Prípadné spory medzi Predávajúcim a Zákazníkom je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. Subjektom riešenia sporov mimosúdnou cestou je “Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27” resp. iná príslušná oprávnená osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov (zoznam je dostupný na stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show).
  • Reklamačné konanie sa riadi reklamačným poriadkom predávajúceho. Znenie reklamačného poriadku je umiestnené v e-shope link.
  • Tieto všeobecné obchodné podmienky sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
  • Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
  • Zákazník vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.
  • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. VOP alebo jej zmeny sú platné a účinné od ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.
  • Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.9.2019

 1. tovar a služby.
 2. Zákazníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu.
 3. Tovarom sa rozumie tovar alebo služby vrátane vstupeniek na kurzy a podujatia, ktoré je možné zakúpiť v internetovom obchode.
 4. OBJEDNÁVKA TOVARU A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
  • Tovar môže zákazník objednávať u predávajúceho prostredníctvom e-shopu prevádzkovaného na internetovej doméne.
  • Objednávku zákazník ukončí stlačením tlačidla „Objednať s povinnosťou platby”. Pred odoslaním má zákazník k dispozícii odkaz na tieto VOP, pričom pri odoslaní objednávky potvrdí oboznámenie sa a súhlas s týmito VOP.
  • Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa mal možnosť oboznámiť aj o:
   • vlastnostiach tovaru;
   • celkovej cene, ktorú je povinný predávajúcemu uhradiť.
  • Po odoslaní objednávky sa táto zaregistruje v systéme e-shopu a súčasne predávajúci zašle na e-mailovú adresu zákazníka:
 5. potvrdenie objednávky s informáciami o objednanom tovare (potvrdenie obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a náklady doručenia (poštovné), spôsob platby, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie ;
 6. odkaz na formulár na uplatnenie práva zákazníka na odstúpenie od zmluvy;
 7. znenie VOP, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia objednávky zákazníkom;
 8. odkaz na reklamačný poriadok predávajúceho.
  • Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí objednávky sa kúpna zmluva považuje za uzavretú.
  • Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky a zákazník sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu.
 9. CENY
  • Predávajúci je platiteľ DPH.
  • Všetky ceny tovarov v objednávke aj v e-shope sú uvedené vrátane DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom. Cena však nezahŕňa cenu dodania tovaru.
  • Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v e-shope alebo do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch v internetovom obchode, individuálne zľavy pre zákazníka alebo iné zľavy nie sú vzájomne kombinovateľné.
 10. PLATBY
  • Platiť za tovar môže zákazník nasledovne:
 11. prevodným príkazom zo svojho účtu na účet predávajúceho na základe vystavenej predfaktúry,
 12. v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere tovaru v priestoroch predávajúceho,

Za úhradu ceny si predávajúci neúčtuje poplatok. Predávajúci upozorňuje zákazníka, že subjekt, u ktorého je úhrada ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (bankové poplatky za prevod a pod.).

Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny na bankový účet predávajúceho alebo moment potvrdenia sprostredkovateľa platby o jej realizácii alebo moment prijatia platby v hotovosti v prevádzke.

 • Platba je možná iba v mene EUR.
 1. DODACIE PODMIENKY
  • Tovar bude pripravený na prevzatie ihneď po informovaní e-mailom, spravidla do 24 hodín, alebo v termíne stanovenom v informačnom e- maile.
 • DORUČENIE TOVARU
  • Zákazník si môže prevziať tovar nasledovne:
 1. osobne v prevádzke predávajúceho na adrese Obchodná 48, 811 06 Bratislava;
 2. prostredníctvom kuriérskej spoločnosti UPS (doručenie na zadanú adresu, poplatok v rámci Slovenskej republiky vo výške 3,50€, v prípade zaslania do Českej republiky vo výške 6,50€ )
 3. prostredníctvom Slovenskej pošty- dobierka, (poštovné 3,50€)
  • Zákazník je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru zákazník písomne potvrdí v dodacom liste, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Spolu s tovarom obdrží zákazník účtovný doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list.
  • Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme a tovar sa vráti späť, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.
  • Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (Slovenská pošta, kuriér) alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny. Prevzatím tovaru prechádza na zákazníka rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.
  • Pri prevzatí zásielky je zákazník povinný skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať.
 4. POUČENIE O PRÁVE ZÁKAZNÍKA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY
  • Zákazník je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa:
 5. uzavretia zmluvy, v prípade zmluvy o službách alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči;
 6. kedy zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru;
 7. kedy zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, ak sa tovary objednané v jednej objednávke dodávajú oddelene;
 8. kedy zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo kus, ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov;
 9. kedy zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme prvý dodaný tovar ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia.
  • Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zákazník informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu predávajúceho uvedené vyššie. Na tento účel môže zákazník použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu bol zaslaný spolu s potvrdením objednávky a ktorý je aj prílohou týchto VOP. Zákazník môže vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zákazník zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
  • Po odstúpení od zmluvy budú zákazníkovi vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä cena vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak zákazník zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý má v ponuke predávajúci. Platby budú zákazníkovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký zákazník použil pri platbe, ak zákazník výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
  • Platba za tovar bude zákazníkovi uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Zákazník zašle tovar späť alebo ho prinesie na adresu predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak je tovar odoslaný späť pred uplynutím 14- dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník. Zákazník zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Náklady spojené s vrátením tovaru na prevádzku znáša zákazník.
 • Ak zákazník požiadal o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, má povinnosť uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy predávajúcemu oznámil rozhodnutie odstúpiť od zmluvy.
 • Z možnosti odstúpenia od zmluvy pri dodaní tovaru alebo poskytnutí služby sú vylúčené položky podľa tohto zoznamu:
 1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a vyhlásením, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a súčasne mu bolo doručené potvrdenie o poskytnutí tohto súhlasu, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
 2. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;
 3. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
 4. poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote (toto zahŕňa predovšetkým vstupenky na kurz, event alebo inú akciu).
  • V prípade zakúpenia vstupeniek na kurzy alebo iného podujatia, je predávajúci povinný informovať zákazníka bezodkladne o   zrušení kurzu alebo iného podujatia na profile na sociálnej sieti Facebook (facebook.com/NoseneSecondhand) alebo na internetovej stránke www.nosene.sk, prípadne emailom alebo telefonicky, ak je takýto kontakt na zákazníka dostupný. Zákazník má právo uplatniť zaplatené peniaze na inom kurze alebo inom podujatí, ktoré mu NOSENE ponúkne, prípadne má právo na vrátenie plnej sumy, ktorú zákazník uhradil.
 5. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  • Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru sú nevyhnutné k spracovaniu objednávky, platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a zákazníkom a splneniu všetkých povinností vyplývajúcich zo zmluvy medzi predávajúcim a zákazníkom. K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky zákazníkom alebo registrácii údajov zákazníka na stránke predajcu – nosene.sk alebo prostredníctvom profilu na sociálnej sieti Facebook (www.facebook.com/NoseneSecondhand), a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formulári.

V prípade registrácie sú tieto údaje uchovávané v chránenej databáze na serveri, aby sa nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve zákazníka. Tieto údaje spracováva predávajúci len pre účely vybavenia objednávky. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môže zákazník kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať prostredníctvom svojho konta na webovej stránke www.nosene.sk. V prípade, že si zákazník chce zrušiť svoju registráciu, môže tak urobiť e-mailom. Konto zákazníka tak bude do 10 dní od doručenia odvolania súhlasu deeaktívnené a údaje budú vymazané.

 • Kedykoľvek po prihlásení sa na stránke www.nosene.sk, si zákazník môže svoje osobné údaje skontrolovať a v prípade potreby zmeniť prostredníctvom svojho konta na webovej stránke www.nosene.sk.

Osobné údaje zákazníka predávajúci nezverejňuje, nesprístupňuje a neposkytuje žiadnym iným subjektom, s výnimkou subjektov, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre vybavenie objednávky. Sú to najmä banky (meno a priezvisko), doručovateľské služby (adresa na dodanie) a Slovenská pošta, a.s. (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie konkrétnej objednávky a splnenie záväzku predávajúceho z kúpnej zmluvy. Databázu osobných údajov predávajúci dôkladne zabezpečuje pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

 • Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania registrácie zákazníka na stránkach internetového obchodu. Na účely fakturácie, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu, na účely vybavenia podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je predávajúci oprávnený viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku kúpnej zmluvy.
 • Zákazník môže u predávajúceho písomne uplatniť všetky svoje práva dotknutej osoby podľa príslušných ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákazník má tiež právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.
 1. OSTATNÉ USTANOVENIA
  • Prípadné spory medzi Predávajúcim a Zákazníkom je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. Subjektom riešenia sporov mimosúdnou cestou je “Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27” resp. iná príslušná oprávnená osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov (zoznam je dostupný na stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show).
  • Reklamačné konanie sa riadi reklamačným poriadkom predávajúceho. Znenie reklamačného poriadku je umiestnené v e-shope link.
  • Tieto všeobecné obchodné podmienky sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
  • Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
  • Zákazník vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.
  • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. VOP alebo jej zmeny sú platné a účinné od ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.
  • Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 17.03.2017

REKLAMAČNÝ PORIADOK

NOSENE s.r.o

so sídlom Stromová 54, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 111075/B IČO: 50 291 203 , DIČ: 2120277896, IČ DPH: SK2120277896

Právo zákazníka na reklamáciu zakúpeného tovaru

Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, kontaktujte nás, prosím, priamo na predajni, telefonicky na tel. čísle 0917 820 679 alebo e-mailom na adrese eshop@nosene.sk.

Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zakúpený cez internet prineste alebo zašlite, prosím, na adresu NOSENE s.r.o., Obchodná 48, 811 06 Bratislava. Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu dokladu o kúpe, ktorý sme vám poslali s tovarom.

Zákazník nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré už bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci informoval pri predaji predmetného tovaru. Zákazník je povinný tovar po jeho prevzatí prehliadnuť tak, aby zistil prípadné poškodenia. V prípade nákupu cez internet, nezodpovedáme za prípadné poškodenie spôsobené dopravcom.

Zodpovednosť predávajúceho

Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že tovar je bez vád a v bežnej kvalite. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

U vecí už použitých nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím a opotrebovaním.

Záručná doba

Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode je štandardne 24 mesiacov, v prípade použitého tovaru 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Ak má tovar dlhšiu záručnú lehotu, je predávajúci povinný vydať zákazníkovi pri predaji riadne vyplnený a potvrdený záručný list, v ktorom sú určené podmienky a rozsah tejto záruky. Ak sa reklamácia vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od prevzatia nového tovaru – 24 mesiacov /platí pre nový tovar s originálnou visačkou/.

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom.

Pri identifikácii vady reklamovaného tovaru postupujeme podľa zákonných ustanovení Občianskeho zákonníka. Odstrániteľné vady sme povinní odstrániť bez zbytočného odkladu, alebo na Vašu žiadosť zrealizovať výmenu tovaru, ak je to možné. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, máte právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy.

Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protocol, ktorý potvrdí, že zákazník predávaný tovar alebo službu reklamoval a tiež vysvetlí, akým spôsobom predávajúci vybavil reklamáciu.

Vybavenie reklamácie zrealizujeme jedným z nasledujúcich zákonných spôsobov:

 • odovzdaním opraveného tovaru;
 • výmenou tovaru;
 • vrátením kúpnej ceny tovaru;
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru. Všeobecne je možné poskytnúť jednorázovú zľavu vo výške 10 % na tovar s neodstrániteľnou vadou;
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Záverečné ustanovenia

Zhrnutie postupu pri reklamácii:

 1. informujte nás o reklamácii priamo na predajni, telefonicky na tel. čísle 0917 820 679 alebo e-mailom na adrese eshop@nosene.sk;
 2. tovar odošlite poštou inou kuriérskou spoločnosťou alebo prineste osobne na predajné miesto NOSENE na adresu Obchodná 48, 811 06 Bratislava (tovar prosíme neposielajte na dobierku);
 3. do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu, telefónne číslo a kontaktný e-mail;
 4. k reklamovanému tovaru taktiež priložte doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našej predajni  /doklad o kúpe/.

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr však do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia reklamovaného tovaru osobne alebo od pošty či kuriérskej spoločnosti.

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť: 17.03.2017

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32,

P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

Odbor výkonu dozoru

tel.č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170

Nič nezmeškaj

Prihlás sa na odber noviniek, neboj nepošleme ti žiadne otravné e-maily.
Iba ti raz týždenne donesieme čo máme nové.

Prihlásiť