Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov

Spracúvanie a ochrana osobných spoločnosťou NOSENE, s.r.o.

V spoločnosti NOSENE, s.r.o. si uvedomujeme dôležitosť ochrany osobných údajov, preto jej venujeme náležitú pozornosť. Je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré od vás získame sú spracovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov a ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k vami poskytnutému súhlasu, pošlite email na ahoj@nosene.sk

PREVÁDZKOVATEĽ:

Názov:NOSENE, s.r.o.
Sídlo:Stromová 54, 831 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO:50 291 203
DIČ:tel:e-mail2120277896+421 918 562 327ahoj@nosene.sk
Registrácia:v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 111075/B
Bankové spojenie:

(ďalej len „NOSENE, s.r.o.“ alebo „predávajúci“)

DOTKNUTÁ OSOBA:

Každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú (ďalej len „Dotknutá osoba“ alebo „zákazník“).

Plnenia zo zmluvy

1. Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru sú nevyhnutné k spracovaniu objednávky, platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a zákazníkom a splneniu všetkých povinností vyplývajúcich zo zmluvy medzi predávajúcim a zákazníkom. K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky zákazníkom alebo registrácii údajov zákazníka na stránke predajcu – nosene.sk alebo prostredníctvom profilu na sociálnej sieti Facebook (www.facebook.com/NoseneSecondhand), a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formulári.
Ide o nasledovné informácie:

 • Meno a priezvisko,
 • Adresa,
 • E-mailová adresa,
 • Telefónne číslo.

V prípade registrácie sú tieto údaje uchovávané v chránenej databáze, aby sa nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve zákazníka. Tieto údaje spracováva predávajúci len pre účely vybavenia objednávky. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môže zákazník kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať prostredníctvom svojho konta na webovej stránke www.nosene.sk. V prípade, že si zákazník chce zrušiť svoju registráciu, môže tak urobiť e-mailom. Konto zákazníka tak bude do 10 dní od doručenia odvolania súhlasu deaktivované a údaje budú vymazané.

2. Kedykoľvek po prihlásení sa na stránke www.nosene.sk, si zákazník môže svoje osobné údaje skontrolovať a v prípade potreby zmeniť alebo aktualizovať prostredníctvom svojho konta na webovej stránke www.nosene.sk.

Osobné údaje zákazníka predávajúci nezverejňuje, nesprístupňuje a neposkytuje žiadnym iným subjektoms výnimkou subjektov, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre vybavenie objednávky. Sú to najmä banky (meno a priezvisko), doručovateľské služby (adresa na dodanie) a Slovenská pošta, a.s. (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie konkrétnej objednávky a splnenie záväzku predávajúceho z kúpnej zmluvy. Databázu osobných údajov predávajúci dôkladne zabezpečuje pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

3. Všetky osobné údaje, ktoré nám dotknutá osoba poskytne pri darovaní noseného oblečenia sú poskytnuté len pre naplnenie účelu darovacej zmluvy a pre zaslanie poďakovania za dar.

Súhlas – priamy marketing

4. Zaškrtnutím príslušného políčka „Odoberaj Newsletter“ na internetovej stránke nosene.sk (ku ktorému je prístup aj cez sociálnu sieť www.facebook.com/NoseneSecondhand) vyjadruje zákazník svoj dobrovoľný súhlas so spracúvaním a uchovávaním osobných údajov, ktoré uviedol (e-mailová adresa) na účely priameho marketingu, zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a iných marketingových aktivitách a zlepšovania ponuky služieb.

5. K osobným údajom zákazníka, ktorý súhlasil s odoberaním noviniek môžu mať prístup aj niektorí dodávatelia, ktorí ich spracúvajú pre predávajúceho. V súčasnosti medzi nich patrí MailChimp / The Rocket Science Group LLC so sídlom 675 Ponce de Leon Ave NE, Atlanta, GA 30308 USA.
Taktiež pracujeme prostredníctvom Google aplikácií spoločnosti Google, ktorej služby poskytuje spoločnosť Google LLC („Google”) so sídlom na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké (napríklad tabuľky či dokumenty). Môže tak dochádzať k prenosu osobných údajov do tretích krajín, USA. Osoby, ktorým sa tieto osobné údaje sprístupňujú postupujú na základe zmluvy uzatvorenej s nami a poskytujú osobným údajom primeranú úroveň ochrany v súlade s GDPR.

Formou API prepojenia údaje spracováva aj fakturačná spoločnosť SuperFaktura, s.r.o., Pri Suchom mlyne 6, 811 04 Bratislava
Môže tak dochádzať k prenosu do tretích krajín, USA. Osoby, ktorým sa tieto osobné údaje sprístupňujú postupujú na základe zmluvy uzatvorenej s predávajúcim a poskytujú osobným údajom primeranú úroveň ochrany.

Osobné údaje tiež záskava aj zmluvný partner, ktorý realizuje prepravu balíkov z e-shopu prípadne vyzdvihuje tovar určený pre NOSENE s.r.o. Aby kuriér mohol balík doručiť, prípadne vyzdvihnúť, je potrebné aby vedel Meno a Priezvisko, adresu vyzdvihnutia/doručenia, telefonický kontakt prípadne sumu, ktorú uhrádzate na dobierku. Údaje pre dopravnú spoločnosť zadávame podľa vami vyplnených údajov v objednávke.

6. Na základe súhlasu udeleného zákazníkom v našich predajniach spracúva predávajúci identifikačné a kontaktné údaje, ktoré poskytol (meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail), informácie o nakúpených výrobkoch a službách, o nárokoch na zľavy a iné výhody. Po vydaní súhlasu obdrží zákazník vernostnú kartičku.

Analytické cookies

7. Cookies, ktoré používa predávajúci na základe súhlasu zákazníka slúžia na získanie údajov o návštevnosti internetovej stránky a informácií o vyhľadávaniach na internetovej stránke. Pri týchto cookies sú vykonané opatrenia na zabránenie ich zneužitu. Pri cookies predávajúci využíva riešenia tretej strany Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Práva dotknutej osoby

8. Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti namietať voči spracúvaniu osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú použité pre účely priameho marketingu bez súhlasu a môže žiadať o ich výmaz. Zákazník má právo namietať aj voči využívaniu a poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu (aj v poštovom styku), a to kedykoľvek bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek podmienky.

V ostatných prípadoch má zákazník právo namietať voči využívaniu a poskytovaniu osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie spracúvania osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu predávajúceho.

Zákazník môže kedykoľvek požiadať o skontrolovanie svojich osobných údajov a v prípade potreby ich meniť alebo aktualizovať.

Zákazník má právo požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov:

 • ak sa domnieva, že predávajúci spracúva nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov,
 • spracúvanie osobných údajov je protizákonné a zákazník sa rozhodne namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania,
 • predávajúci už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre vlastné účely zákazníka,
 • v prípade ak zákazník namieta spracúvanie osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad oprávnenými záujmami zákazníka.

Zákazník má právo získať osobné údaje, ktoré sa o ňom spracúvajú na základe súhlasu a/alebo zmluvy.

9. Zákazník má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely. Môže tak urobiť e-mailom na adrese ahoj@nosene.sk. Odvolanie súhlasu ale nemá vplyv na oprávnenosť spracúvania údajov na základe súhlasu predchádzajúceho odvolaniu. Údaje budú vymazané do 10 dní od doručenia žiadosti o vymazanie.

V ostatných prípadoch má zákazník právo na vymazanie osobných údajov, ktoré predávajúci spracúva, v prípade, ak sú splnené nasledovné podmienky:

 • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali,
 • zákazník namietne na základe konkrétnej situácie spracúvanie osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu predávajúceho a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietne spracúvanie za účelom priameho marketing,
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

10. Osobné údaje sú uchovávané v chránenej elektronickej databáze. Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania registrácie zákazníka na stránkach internetového obchodu. Pokiaľ nemá zákazník konto, uchovávajú sa osobné údaje týkajúce sa vybavenej objednávky počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla päť rokov od jej doručenia. Na účely fakturácie, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu, na účely vybavenia podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je predávajúci oprávnený viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku kúpnej zmluvy.

Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov na marketingové účely je do odvolania súhlasu zákazníka.

11. Zákazník môže u predávajúceho písomne uplatniť všetky svoje práva dotknutej osoby podľa príslušných ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákazník má tiež právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.