Pridaj sa k nám do predajne. Máš nos na dobré veci a srdce na správnom mieste?Pridaj sa k nám a vytvárajme spolu ekologické zajtrajšky. Viac info tu

Aby sa tvoj košík nestratil,
prihlás sa do svojho účtu. Prihlás sa

Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov

Spracúvanie a ochrana osobných spoločnosťou NOSENE, s.r.o.

V spoločnosti NOSENE, s.r.o. si uvedomujeme dôležitosť ochrany osobných údajov, preto jej venujeme náležitú pozornosť. Je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré od vás získame sú spracovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov a ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k vami poskytnutému súhlasu, pošlite email na ahoj@nosene.sk

PREVÁDZKOVATEĽ:

Názov:NOSENE, s.r.o.
Sídlo:Stromová 54, 831 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO:50 291 203
DIČ:
tel:
e-mail:
2120277896
+421 918 562 327
ahoj@nosene.sk
Registrácia:v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 111075/B
Bankové spojenie:

(ďalej len „NOSENE, s.r.o.“ alebo „predávajúci“)

DOTKNUTÁ OSOBA:

Každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú (ďalej len „Dotknutá osoba“ alebo „zákazník“).

Plnenia zo zmluvy

1. Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru sú nevyhnutné k spracovaniu objednávky, platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a zákazníkom a splneniu všetkých povinností vyplývajúcich zo zmluvy medzi predávajúcim a zákazníkom. K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky zákazníkom alebo registrácii údajov zákazníka na stránke predajcu – nosene.sk alebo prostredníctvom profilu na sociálnej sieti Facebook (www.facebook.com/NoseneSecondhand, www.instagram.com/nosene/), a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formulári.
Ide o nasledovné informácie:

 • Meno a priezvisko,
 • Adresa,
 • E-mailová adresa,
 • Telefónne číslo.

V prípade registrácie sú tieto údaje uchovávané v chránenej databáze, aby sa nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve zákazníka. Tieto údaje spracováva predávajúci len pre účely vybavenia objednávky. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môže zákazník kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať prostredníctvom svojho konta na webovej stránke www.nosene.sk V prípade, že si zákazník chce zrušiť svoju registráciu, môže tak priamo vo svojom konte alebo tak urobiť e-mailom. Konto zákazníka tak bude do 10 dní od doručenia odvolania súhlasu deaktivované a údaje budú vymazané.

2. Kedykoľvek po prihlásení sa na stránke www.nosene.sk, si zákazník môže svoje osobné údaje skontrolovať a v prípade potreby zmeniť alebo aktualizovať prostredníctvom svojho konta na webovej stránke www.nosene.sk

Osobné údaje zákazníka predávajúci nezverejňuje, nesprístupňuje a neposkytuje žiadnym iným subjektom, s výnimkou subjektov, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre vybavenie objednávky. Sú to najmä banky (meno a priezvisko), doručovateľské služby (adresa a kontaktné údaje potrebné na dodanie objednávky). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie konkrétnej objednávky a splnenie záväzku predávajúceho z kúpnej zmluvy. Databázu osobných údajov predávajúci dôkladne zabezpečuje pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

3. Všetky osobné údaje, ktoré nám dotknutá osoba poskytne pri darovaní noseného oblečenia sú poskytnuté len pre naplnenie účelu darovania a pre zaslanie poďakovania za dar.

Súhlas – priamy marketing

4. Zaškrtnutím príslušného políčka „Odoberaj Newsletter“ na internetovej stránke nosene.sk (ku ktorému je prístup aj cez sociálnu sieť www.facebook.com/NoseneSecondhand a www.instagram.com/nosene/ ) vyjadruje zákazník svoj dobrovoľný súhlas so spracúvaním a uchovávaním osobných údajov, ktoré uviedol (e-mailová adresa) na účely priameho marketingu, zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a iných marketingových aktivitách a zlepšovania ponuky služieb.

5. K osobným údajom zákazníka, ktorý súhlasil s odoberaním noviniek môžu mať prístup aj niektorí dodávatelia, ktorí ich spracúvajú pre predávajúceho. V súčasnosti medzi nich patrí MailChimp / The Rocket Science Group LLC so sídlom 675 Ponce de Leon Ave NE, Atlanta, GA 30308 USA.
Taktiež pracujeme prostredníctvom Google aplikácií spoločnosti Google, ktorej služby poskytuje spoločnosť Google LLC („Google”) so sídlom na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké (napríklad tabuľky či dokumenty). Môže tak dochádzať k prenosu osobných údajov do tretích krajín, USA. Osoby, ktorým sa tieto osobné údaje sprístupňujú postupujú na základe zmluvy uzatvorenej s nami a poskytujú osobným údajom primeranú úroveň ochrany v súlade s GDPR.

Formou API prepojenia údaje spracováva aj fakturačná spoločnosť SuperFaktura, s.r.o., Pri Suchom mlyne 6, 811 04 Bratislava a NEOSHIP s.r.o., Miestneho priemyslu 1247, Námestovo 029 01, Slovenská republika, IČO: 50 286 820, DIČ: 2120258679
Môže tak dochádzať k prenosu do tretích krajín, USA. Osoby, ktorým sa tieto osobné údaje sprístupňujú postupujú na základe zmluvy uzatvorenej s predávajúcim a poskytujú osobným údajom primeranú úroveň ochrany.

Osobné údaje tiež záskava aj zmluvný partner, ktorý realizuje prepravu balíkov z e-shopu prípadne vyzdvihuje tovar určený pre NOSENE s.r.o. Aby kuriér mohol balík doručiť, prípadne vyzdvihnúť, je potrebné aby vedel Meno a Priezvisko, adresu vyzdvihnutia/doručenia, telefonický kontakt prípadne sumu, ktorú uhrádzate na dobierku. Údaje pre dopravnú spoločnosť zadávame podľa vami vyplnených údajov v objednávke.

6. Na základe súhlasu udeleného zákazníkom v našich predajniach spracúva predávajúci identifikačné a kontaktné údaje, ktoré poskytol (meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail), informácie o nakúpených výrobkoch a službách, o nárokoch na zľavy a iné výhody. Po vydaní súhlasu obdrží zákazník vernostnú kartičku.

Analytické cookies

7. Cookies, ktoré používa predávajúci na základe súhlasu zákazníka slúžia na získanie údajov o návštevnosti internetovej stránky a informácií o vyhľadávaniach na internetovej stránke. Pri týchto cookies sú vykonané opatrenia na zabránenie ich zneužitu. Pri cookies predávajúci využíva riešenia tretej strany Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Práva dotknutej osoby

8. Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti namietať voči spracúvaniu osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú použité pre účely priameho marketingu bez súhlasu a môže žiadať o ich výmaz. Zákazník má právo namietať aj voči využívaniu a poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu (aj v poštovom styku), a to kedykoľvek bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek podmienky.

V ostatných prípadoch má zákazník právo namietať voči využívaniu a poskytovaniu osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie spracúvania osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu predávajúceho.

Zákazník môže kedykoľvek požiadať o skontrolovanie svojich osobných údajov a v prípade potreby ich meniť alebo aktualizovať.

Zákazník má právo požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov:

 • ak sa domnieva, že predávajúci spracúva nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov,
 • spracúvanie osobných údajov je protizákonné a zákazník sa rozhodne namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania,
 • predávajúci už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre vlastné účely zákazníka,
 • v prípade ak zákazník namieta spracúvanie osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad oprávnenými záujmami zákazníka.

Zákazník má právo získať osobné údaje, ktoré sa o ňom spracúvajú na základe súhlasu a/alebo zmluvy.

9. Zákazník má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely. Môže tak urobiť e-mailom na adrese eshop@nosene.sk. Odvolanie súhlasu ale nemá vplyv na oprávnenosť spracúvania údajov na základe súhlasu predchádzajúceho odvolaniu. Údaje budú vymazané do 10 dní od doručenia žiadosti o vymazanie.

V ostatných prípadoch má zákazník právo na vymazanie osobných údajov, ktoré predávajúci spracúva, v prípade, ak sú splnené nasledovné podmienky:

 • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali,
 • zákazník namietne na základe konkrétnej situácie spracúvanie osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu predávajúceho a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietne spracúvanie za účelom priameho marketing,
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

10. Osobné údaje sú uchovávané v chránenej elektronickej databáze. Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania registrácie zákazníka na stránkach internetového obchodu. Pokiaľ nemá zákazník konto, uchovávajú sa osobné údaje týkajúce sa vybavenej objednávky počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla päť rokov od jej doručenia. Na účely fakturácie, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu, na účely vybavenia podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je predávajúci oprávnený viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku kúpnej zmluvy.

Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov na marketingové účely je do odvolania súhlasu zákazníka.

11. Zákazník môže u predávajúceho písomne uplatniť všetky svoje práva dotknutej osoby podľa príslušných ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákazník má tiež právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.


Čo sú cookies, pixely a na čo ich potrebujeme?

Ako mnoho iných spoločností poskytujúcich svoje služby na internete, aj my využívame cookies, pixely a ďalšie technológie. V tomto článku vám popíšeme, ako fungujú a na čo ich potrebujeme.

Súbory cookies sú malé kúsky údajov, ktoré sa ukladajú vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení počas prezerania webových stránok. Pixely sú malé obrázky alebo “kúsky kódu”, nachádzajúce sa na internetovej stránke alebo v e-maile, ktoré zbierajú informácie o vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení a niektoré z nich môžu ukladať aj cookies.

Jednotlivé cookies majú rôznu dobu “trvanlivosti” – rôznu dobu uloženia vo vašom zariadení. Niektoré cookies sa vymažú z vášho zariadenia po tom, ako zatvoríte okno prehliadača (session cookie), iné zostávajú vo vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našich webových stránok (permanent cookie).

Prečo používame cookies?

Súbory cookies nám umožňujú zapamätať si vaše úkony a preferencie (napríklad prihlasovacie údaje, údaje o objednávke v nákupnom košíku) v priebehu určitého časového obdobia, aby ste ich nemuseli opakovane zadávať vždy, keď sa vrátite na webovú stránku alebo prechádzate z jednej webovej stránky na druhú.

Cookies nám zároveň pomáhajú pochopiť, čo vás zaujíma na našej webovej stránke, či je pre vás dostatočne prehľadná a viete na nej nájsť to, čo hľadáte. Cookies teda používame tiež za účelom zlepšenia užívateľského zážitku.

Súbory cookies môžu tiež zaznamenávať ďalšie informácie, ako počet návštevníkov našich webových stránok a tiež aké podstránky nášho webu najčastejšie navštevujete. Používajú sa tiež na to aby vám bola zobrazovaná reklama a obsah stránky, ktoré sú pre vás relevantné vzhľadom na Vaše záujmy a potreby.

Aké cookies používame?

 1. Funkčné a technické cookies – tieto cookies zabezpečujú riadne fungovanie našej webstránky, napríklad zabezpečujú funkciu prihlásenia sa do užívateľského konta na stránke, ukladanie tovaru do nákupného košíka, či odhaľujú pokusy o neoprávnené prihlásenie sa do konta. Bez týchto cookies by naša webová stránke riadne nefungovala, ich použitie je nevyhnutné a preto si od vás nepýtame súhlas na ich uloženie a pristupovanie k nim. 
 2. Analytické cookies – tieto cookies slúžia na získanie údajov o návštevnosti našej internetovej stránky, informácii o vyhľadávaniach vykonaných na našej stránke a tiež na zisťovanie, ako sa po našej stránke pohybujete, aby sme ju vedeli spraviť pre vás čo najjednoduchšou na používanie. Keďže pri týchto cookies sme vykonali opatrenia, aby sme zabránili ich zneužitiu (anonymizáciu na strane našich dodávateľov) a súčasne sú implementované opatrenia, aby ste ľahko kontrolovali a obmedzovali využívanie týchto cookies, nepýtame si od vás na ich používanie súhlas. Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán: Google Analytics Adresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
 3. Marketingové a reklamné cookies – tieto cookies používame na to, aby sme vám na našej stránke vedeli zobrazovať obsah, ktorý vás podľa Vašich predchádzajúcich preferencií zaujíma, a tiež za účelom zobrazovania reklamy na základe Vašich záujmov. Cookies tohto typu ukladáme iba na základe vášho súhlasu. Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:
    Google AdWords Adresa: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko Facebook Pixel Adresa: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko

Funkčné a technické cookies

CookieDĺžka trvaniaPopis
mailchimp_landing_site1 mesiacSúbor cookie nastavuje MailChimp tak, aby zaznamenal, ktorú stránku používateľ navštívil ako prvú.
cookielawinfo-checkbox-advertisement1 rokTento súbor cookie nastavený doplnkom GDPR Cookie Consent sa používa na zaznamenanie súhlasu používateľa s cookies v kategórii „Reklama“.
cookielawinfo-checkbox-analytics1 rokTento súbor cookie nastavený doplnkom GDPR Cookie Consent sa používa na zaznamenanie súhlasu používateľa s cookies v kategórii „Analytics“.
cookielawinfo-checkbox-functional1 rokSúbor cookie je nastavený zásuvným modulom GDPR Cookie Consent na zaznamenanie súhlasu používateľa pre súbory cookie v kategórii „Funkčné“.
cookielawinfo-checkbox-necessary1 rokTento súbor cookie nastavený doplnkom GDPR Cookie Consent sa používa na zaznamenanie súhlasu používateľa pre súbory cookie v kategórii „Nevyhnutné“.
cookielawinfo-checkbox-others1 rokTento súbor cookie nastavený doplnkom GDPR Cookie Consent sa používa na uloženie súhlasu používateľa pre súbory cookie v kategórii „Iné“.
cookielawinfo-checkbox-performance1 rokTento súbor cookie nastavený doplnkom GDPR Cookie Consent sa používa na uloženie súhlasu používateľa pre súbory cookie v kategórii „Výkon“.
CookieLawInfoConsent1 rokZaznamená predvolený stav tlačidla príslušnej kategórie a stav CCPA. Funguje iba v koordinácii s primárnym súborom cookie.

Analytické cookies

CookieDĺžka trvaniaPopis
_ga2 rokySúbor cookie _ga nainštalovaný službou Google Analytics počíta údaje o návštevníkoch, reláciách a kampaniach a tiež sleduje používanie stránky pre analytický prehľad stránky. Súbor cookie ukladá informácie anonymne a priraďuje náhodne vygenerované číslo na rozpoznanie jedinečných návštevníkov.
_gcl_au3 mesiacePoskytuje Správca značiek Google na experimentovanie s reklamnou účinnosťou webových stránok využívajúcich ich služby.
_gid1 deňSúbor cookie _gid nainštalovaný službou Google Analytics ukladá informácie o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku, a zároveň vytvára analytickú správu o výkonnosti webovej lokality. Niektoré zo zhromažďovaných údajov zahŕňajú počet návštevníkov, ich zdroj a anonymne navštevované stránky.
CONSENT2 rokyYouTube nastavuje tento súbor cookie prostredníctvom vložených videí youtube a zaznamenáva anonymné štatistické údaje.

Marketingové a reklamné cookies

CookieDĺžka trvaniaPopis
_fbp3 mesiacePoužíva Facebook na doručenie série inzerovaných produktov na ponuky tretích strán v reálnom čase.
IDE1 rok 24 dníSúbory cookie Google DoubleClick IDE sa používajú na ukladanie informácií o tom, ako používateľ používa webovú stránku, aby jej prezentoval relevantné reklamy a podľa profilu používateľa.
test_cookie15 minútTest_cookie nastavuje doubleclick.net a používa sa na určenie, či prehliadač používateľa podporuje súbory cookie.
VISITOR_INFO1_LIVE5 mesiacov 27 dníSúbor cookie nastavený službou YouTube na meranie šírky pásma, ktorý určuje, či používateľ získa nové alebo staré rozhranie prehrávača.
YSCsessionSúbor cookie YSC nastavuje Youtube a používa sa na sledovanie zhliadnutí vložených videí na stránkach Youtube.
yt-remote-connected-devicestrvaléYouTube nastavuje tento súbor cookie na ukladanie predvolieb videa používateľa pomocou vloženého videa YouTube.
yt-remote-device-idtrvaléYouTube nastavuje tento súbor cookie na ukladanie predvolieb videa používateľa pomocou vloženého videa YouTube.

Vaše voľby

Existuje viacero možností, ako spravovať alebo obmedziť to, ako my a naši partneri využívame cookies a podobné technológie:

 1. Nastavenia prehliadača: hoci väčšina prehliadačov má základné nastavenie, ktorým akceptujú cookies, ich nastavenia umožňujú, aby ste si vymazali alebo odmietli cookies. Musíme vás však upozorniť, že v tomto prípade nemusia niektoré poskytované služby riadne fungovať.
 2. Tretie strany: na obmedzenie cookies sa daj využiť riešenia tretích strán.
 3. Vlastné riešenia partnerov: na obmedzenie cookies tiež možno využiť riešenia ponúkané jednotlivými partnermi, ktoré sme uviedli vyššie.

[wt_cli_manage_consent]

Nič nezmeškaj

Prihlás sa na odber noviniek, neboj nepošleme ti žiadne otravné e-maily.
Iba ti raz týždenne donesieme čo máme nové.

Prihlásiť